Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
คู่มือสำหรับประชาชน อบต. อ่ายนาไลย
หัวข้อ วันที่
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ที่มีต่อการปรับปรุงการบริการ 10 พ.ค. 61
มาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย 3 เม.ย. 60
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษา 2 ต.ค. 60
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล กองช่าง 2 ต.ค. 60
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล กองคลัง 2 ต.ค. 60
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 2 ต.ค. 60
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 2 ต.ค. 60
แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 2 ต.ค. 60
moncdgccc 17 ก.ค. 61
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติของ 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : : การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จ 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จตกทอด 4 เม.ย. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 เม.ย. 59

  หน้า :  [1]  2    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th