วัด / อาราม
สถานที่ตั้ง (หมู่ที่)
วัดวิถีบรรพต
ม.1
วัดนาไลย
ม.2
วัดบ้านพะเยา
ม.3
วัดบ้านใหม่เจริญราษฎร์
ม.4
วัดบ้านอ่าย
ม.5
สำนักสงฆ์บ้านม่วงเนิ้ง
ม.9
วัดจันชมพู
ม.8
วัดบ้านฝั่งหมิ่น
ม.8
วัดปางมอญ
ม.11

             

 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ตั้ง (หมู่ที่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่ายนาไลย
ม.4 ต.อ่ายนาไลย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำอุ่น – ปางมอญ
ม.7 ต.อ่ายนาไลย
 
สถานพยาบาล
จำนวน (คน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
2
สถานพยาบาลเอกชน / คลินิก
-

 

 

เจ้าหน้าที่
จำนวน (คน)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
95
ตำรวจบ้าน
-
อื่นๆ
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th