Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
เอกสารเผยแผ่และเอกสารดาว์นโหลด
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ข้ามลำห้วย สาคร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 17 ก.พ. 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 7 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 7 ต.ค. 62
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12 ต.ค. 61
อำนาจหน้าที่ของ อบต. 29 ธ.ค. 60
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด-แบบ2 11 มี.ค. 62
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด-แบบ1 11 มี.ค. 62
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 11 มี.ค. 62
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 1 ก.พ. 60
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 11 ก.ค. 61
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 11 ก.ค. 61
แบบใบขอยกเลิกวันลา 11 ก.ค. 61
เอกสารประชาสัมพันธ์แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงท่อประปา บ้านนาไลย หมู่ 2 12 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง อาหารกลางวัน ศพด.ห้วย้นำอุ่น 29 ก.ย. 60
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง ไหล่ถนน คสล.และฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2,5,9 และ 11 8 พ.ค. 60
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 เม.ย. 59
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 29 มี.ค. 59
คำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มี.ค. 59
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 29 มี.ค. 59

  หน้า :  [1]  2    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th