นายศุภโชค ไชยวุฒิ
       
       
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                       
       
นายสมเดช เขื่อนเพชร
       
       
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                       
       
นายวิษณุ อุปชัย
       
       
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                     
นายนิทัศน์ ชำนาญ
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.1
     
                         
                     
นายศราวุธ สมบัติแก้ว
     
นายทูน เฟื่องฟู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.4
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.4
                         
                     
นายปฐม ใจเย็น
     
นางสุพิน เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.5
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.5
                         
                         
                     
     
นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.6
                         
                         
                     
     
นายทวน จำปา
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.7
                         
                         
                     
นายเพลิน พลังฤทธิ์
     
นางกมลทิพย์ ตาเถิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.8
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.8
                         
                         
                     
นายศรีวรรณ มะโนชัย
     
นายชนะ บุญประสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.9
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.9
                         
                         
                     
นายประยูร จันด้วง
     
นายพิเชษฐ์ ปริกเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.10
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.10
                         
                         
                     
     
     
                         
                         
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th