Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน 6 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย.2563 8 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 7 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗ สายบ้านนาไลย หมู่ ๒- บ้านนาไลยใต้ ห 22 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑๐๐-๐๔ สายบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่ายนาไลย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร 22 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย 20 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 16 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญราษฏร์ ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 15 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 10 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค.2563 10 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗ สายบ้านนาไลย หมู่ ๒- บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ จำนวน ๓ ช่ว 10 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑๐๐-๐๔ สายบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลอ่ายนาไลย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วน 10 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ถ.100-05 -100-07 สาย บ้านนาไลยใต้ หมู่ 2 - หมู่10 จำนวน 3 ช่วง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 9 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1100-04 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563) 9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขุดลอกเปิดทางน้ำและกักเก็บน้ำลำห้วยแม่สาคร หมู่ที่ ๓ บ้านพะเยา ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอ 7 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕ ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 7 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ผานพรวนและใบมีดดันดิน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 7 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญราษฏร์ ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญราษร์ ตำบลอ่ายนาไลย 31 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มี.ค. 63

  หน้า :  [1]  2  3  ...  10    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th