Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านชมพู หมู่ 8 28 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 7 ม.ค. 63
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 7 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 23 ธ.ค. 62
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 18 ธ.ค. 62
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 ธ.ค. 62
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 ธ.ค. 62
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 ไตรมาส 3 22 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 ต.ค. 62
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 8 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 8 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 1 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ส.ค.2562 6 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยแม่สาครใช้บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตรป้องกันภัยแล้ง บ้านพะเยา หมู่ 3 กว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 415 เมคร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปร 23 ส.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.2562 6 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย.2562 12 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 12 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง 12 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 6 4 ก.ค. 62

  หน้า :  [1]  2  3  ...  8    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th