ในพื้นที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยได้มีสือสารประชาสัมพันธ์โดยมี
-
มีหอกระจายข่าว  จำนวน 2 แห่ง
- มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

 

 

กลุ่มอาชีพ
สถานที่ตั้ง (หมู่ที่)
กลุ่มปักผ้าชาวเขา
ม.1
กลุ่มดอกไม้จันทร์
ม.1
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ม.2
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
ม.5
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
ม.6
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร-ทำข้าวหลาม
ม.7
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
ม.8
กลุ่มเลี้ยงไก่
ม.9
กลุ่มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ม.10
กลุ่มข้าวหลาม
ม.11


 
หน่วยธุรกิจในขุมชน
จำนวน (แห่ง)
ร้านค้าปลีก
63
ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์
11
โรงสีข้าวขนาดเล็ก
12
ปั๊มหลอด
4
เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบ AIS
5
เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบ DTAC
4
เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบ TRUE
3
โรงต้มเหล้า
4
ร้านก๋วยเตี๋ยว
12
บ้านเช่า
-
หน่วยบริการไปรษณีย์
-


     

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.a
inalai.go.th