Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
ภาพกิจกรรม [อ่านทั้งหมด]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (9 ธ.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 19 (วันที่ 8 ก.ค. 62) (8 ก.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 1 ก.ค. 62) (1 ก.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 24 มิ.ย. 62 (24 มิ.ย. 62)
โครงการการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม(ท้องถิ่นระดับตำบล)เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (30 พ.ค. 62)
โครงการการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน)) (19 เม.ย. 62)

  หน้า :  [1]  2  3  ...  20    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th