นายพนมกร ดู่ผัด
       
       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                       
       
นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค
       
       
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                       
       
นางธิรดา แก้วแสงอินทร์
       
       
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
       
                         
                         
                     
นางสาวภัสพร จินะป๊อก
     
นางอรพิน เชื้อเมืองพาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
                         
                     
นางประกายดาว ชัยมงคล
     
นายเอกนรินทร์ โนจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
พัฒนาชุมชนชำนาญการ
                         
                     
นายสุวิทย์ คำศิลา
     
นายศราวุธ ขันหลวง
พนักงานขับรถยนต์
     
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
                         
                       
นายเชาว์ สมบูรณ์
       
ยาม
       
                         
                         
       
       
                         
                       
       
นายเอนก ถาคำ
       
       
ผู้อำนวยการกองคลัง
       
                         
                     
นางสาวธันว์วดี ธีรัตน์สิริกุล
     
นางสาวขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
     
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
                         
                         
                     
นางสาวพิตตินันท์ พันธชาตินิยม
     
นางสาวกชพรรณ ณ น่าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
                         
                         
                     
นางสาวพิมพ์ ไชยเทพ
     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     
                         
                         
       
       
                         
                       
       
นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ
       
       
ผู้อำนวยการกองช่าง
       
                         
                     
นายเด่น วังแสน
     
นางรัชนีกร ทะจักร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ​
                         
                     
นางสาวอัญชลี​ เมฆบังวัน​
     
นายบุณยสิทธิ์ ดิฐชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
                         
                     
นายมานพ อุตสาห์
     
นายเอกพันธุ์ อินทะวาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
ผู้ช่วยช่างโยธา
                         
                         
                   
นายจักรี อินต๊ะวิชัย
     
นายเนย ปัญญาสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
พนักงานขับรถยนต์
                         
                         
                   
นายชูเชษฐ์ เขื่อนเพชร
     
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
     
                         
       
       
                         
                       
       
นางกัญญาณัท แดนนารินทร์
       
       
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       
                         
                     
นางสาวลักษมี แปงยะ
     
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
                         
                     
นางประกาย อุตสาห์
     
นางจรวยพร เทพจันตา
ครู คศ.2
     
ครู คศ.1
                         
                     
นางลามัย กันทะตา
     
นางถวิล เปล่งศรี
ครู คศ.1
     
ครู คศ.1
                         
                     
นางติ๋ม ยาวิละ
     
นางอาภาพร กองขัน
ครู คศ.1
     
ครูผู้ช่วย
                         
                     
นางสาวฐิติมา กามะวิถี
     
นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                         
                     
นางสาวสร้อยสุดา เฟยคำ
     
นางรพีพร อุตสาห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                         
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th