Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
หัวข้อ วันที่
1. ข้อมูลเบื้องต้น 1 ต.ค. 61
2. คำแถลงการ 1 ต.ค. 61
2.1 คำแถลงงบประมาณ 1 ต.ค. 61
2.2 คำแถลงงบประมาณ 1 ต.ค. 61
2.3 คำแถลงการงบประมาณ(รายจ่าย) 1 ต.ค. 61
3. บันทึกหลักการและเหตุผล 1 ต.ค. 61
3.1 บันทึกหลักการและเหตุผล 1 ต.ค. 61
3.2 บันทึกหลักการ(แผนงาน) 1 ต.ค. 61
3.3 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 1 ต.ค. 61
4. รายงานประมาณการรายรับ 1 ต.ค. 61
5. รายละเอียดประมาณการรายรับ 1 ต.ค. 61
6. รายงานประมาณการรายจ่าย 1 ต.ค. 61
7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 1 ต.ค. 61
8. ข้อบัญญัติ 62 1 ต.ค. 61
9. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านนาไลย 1 ต.ค. 61

  หน้า :  [1]    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th