นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
       
       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
                     
     
นายเอก ปันทะลา
     
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
                         
                       
       
นายสมหวัง ใจหมั่น
       
       
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
       
                         
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th