ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เมื่อ พ.ศ.2540 ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55110 หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 690910 ห่างจากที่ทำการอำเภอเวียงสา เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นระยะ ทาง 34 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 60,125 ไร่ (96.2 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล อำเภอ และจังหวัด ดังนี้

 

   
ทิศเหนือ ติดกับตำบลยาบหัวนา และตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยแปเมือง บริเวณ พิกัด PA 562453 เป็นแนวเขตไปทางทิศเหนือ รวมระยะทางด้าน ทิศเหนือประมาณ 38 กม.   ทิศใต้ ติดกับตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี แนวเขตเริ่มต้น จากสันเขาม่อนหินแก้ว บริเวณพิกัด PA 794419 รวมระยะทางด้านทิศใต ้ประมาณ 50 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสบห้วยบอน บริเวณพิกัด PA 806527 ใช้ กึ่งกลาง ลำห้วยบอนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 รวมระยะทางด้านทิศ ตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดแพร่ โดยมีเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยสระบริเวณ พิกัด PA 641368 ใช้สันเขาดอยสระเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศเหนือผ่าน สันเขาดอยแปเมืองไปตามสันเขาปันน้ำตัดข้ามถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ที่บริเวณพิกัด PA 593431 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลอ่ายนาไลย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีเป็นส่วนน้อยได้แก่ที่ราบลุ่ม ระหว่างหุบเขาและที่ราบริมแม่น้ำแม่สาคร ซึ่งประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ ทำกิน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลอ่ายนาไลย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา และที่ราบ
ริมแม่น้ำแม่สาคร ซึ่งประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านนาผา
303
330
633
231
2
บ้านนาไลย
281
288
569
217
3
บ้านพะเยา
260
278
538
176
4
บ้านใหม่เจริญราษฎร์
322
430
860
322
5
บ้านอ่าย
187
189
376
138
6
บ้านฝั่งหมิ่น
357
356
713
231
7
บ้านปางมอญ
220
214
434
147
8
บ้านปางชมพู
388
407
789
286
9
บ้านม่วงเนิ้ง
331
276
607
178
10
บ้านนาไลยใต้
303
299
602
208
11
บ้านห้วยน้ำอุ่น
353
358
711
217
   
รวมทั้งหมด
3,413
3,419
6,832
2,351
   

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.a
inalai.go.th