Administrator System
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลทั่วไป
สภาพสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง อบต.
ตำแหน่งคณะบริหาร
ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล
 
ข้อมูลการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• หนังสือราชการ สถ.
• ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลด
คู่มือประชาชน อบต.อ่ายนาไลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
รวมลิงค์ ภายใน สถ.
ติดต่อเรา

 ประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ / ประกาศ [อ่านทั้งหมด]
งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 2563 (18 พ.ค. 63)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 (8 เม.ย. 63)
รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 (8 เม.ย. 63)
งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (7 เม.ย. 63)
งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2563 (7 เม.ย. 63)
งบทดลองและรายจ่ายเดือนมกราคม 2563 (12 ก.พ. 63)
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (4 ก.พ. 63)
รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือนไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2562 (3 ก.พ. 63)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่านทั้งหมด]

ภาพกิจกรรม [อ่านทั้งหมด]
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (9 ธ.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 19 (วันที่ 8 ก.ค. 62) (8 ก.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 1 ก.ค. 62) (1 ก.ค. 62)
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 24 มิ.ย. 62 (24 มิ.ย. 62)

เอกสารเผยแพร่และเอกสารดาว์นโหลด [อ่านทั้งหมด]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ข้ามลำห้วย สาคร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (17 ก.พ. 63)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (7 ต.ค. 62)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (7 ต.ค. 62)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด-แบบ1 (11 มี.ค. 62)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ (11 มี.ค. 62)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด-แบบ2 (11 มี.ค. 62)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 ต.ค. 61)
แบบใบขอยกเลิกวันลา (11 ก.ค. 61)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (11 ก.ค. 61)
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 (11 ก.ค. 61)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
(นายก อบต.อ่ายนาไลย)
นายเอก ปันทะลา
(รองนายก อบต.อ่ายนาไลย )
นายพนมกร ดู่ผัด
(ปลัด อบต.อ่ายนาไลย)
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th